• english flag English
  • polish flag Polish

Zezwolenie na pobyt rezydenta długotermowego UE


Kto jest uprawniony do otrzymania zezwolenia na pobyt rezydenta UE?


Cudzoziemiec, który :


1.)Przebywał legalnie i nieprzerwanie* na terytorium RP co najmniej przez okres 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku

2.)Posiada regularne i stabilne źródło dochodu.

Na czas w którym cudzoziemiec przebywał na terenie RP na podstawie

  • Wizy wydanej z związku z odbywaniem studiów lub szkolenia zawodowego;
  • Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydanego w związku z odbywaniem studiów stacjonarnych lub szkolenia zawodowego, kontynuowaniem studiów stacjonarnych zalicza się połowę tego okresu.

 


Dlaczego warto ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta UE?


Cudzoziemiec przebywający na terytorium RP na podstawie zezwolenie na pobyt rezydenta UE nie musi ubiegać się o zezwolenie, jeżeli chce podjąć pracę. Może podróżować i przebywać na terytorium państw należących do strefy Schengen. Cudzoziemiec może przebywać na terytorium państw strefy Schengen przez czas dłuższy niż 3 miesiące po spełnieniu określonych warunków.


Kiedy należy złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta UE?


Wniosek powinno się złożyć najpóźniej 3 miesiące przed końcem pobytu określonego w dokumencie uprawniającym do pobytu na terytorium RP.


 

*Nieprzerwany pobyt oznacza, że cudzoziemiec nie powinien przebywać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej przez czas dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku i nie dłuższy niż 10 miesięcy łącznie w ciągu całego czasu pobytu, będącego podstawą ubiegania się o zezwolenie na osiedlenie.


Do czasu spędzonego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej nie zalicza się czasu:

  • W którym cudzoziemiec przebywał za granicą w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy na podstawie umowy zawartej z pracodawcą mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • Towarzyszy małżonkowi, który przebywa za granicą w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczącemu pracę na podstawie umowy zawartej z pracodawcą mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • Przebywał na granicą w związku z leczeniem.






© 2013 Work Family | RSS