• english flag English
 • polish flag Polish

Legalizacja Pobytu

 • Kto może ubiegać się o przedłużenie wizy ?

  WIZA SCHENGEN

  Wojewoda ma obowiązek przedłużyć wizę Schengen osobom, których powrót do kraju nie jest możliwy ze względów niezależnych od cudzoziemca(siła wyższa) lub ze względów humanitarnych,

  W tym wypadku przedłużenie ważności wizy wydawane jest BEZPŁATNIE

  Wojewoda może, ale nie musi przedłużyć Państwu wizę Schengen, jeżeli jest to wskazane z powodu ważnych interesów osobistych.

  Opłata za przedłużenie wizy Schengen w tym wypadku wynosi 30 EURO

  Przeliczenia równowartości walut dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym złożenie wniosku o przedłużenie wizy. (Z kursem walut na dany dzień możecie się Państwo zapoznać tutaj: http://www.nbp.pl/)

  WIZA KRAJOWA

  W przypadku wizy krajowej, wojewoda może podjąć decyzję o jej przedłużeniu, kiedy są spełnione następujące warunki (łącznie) :
  • - przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty lub na powrót nie pozwalają względy humanitarne;
  • -zdarzeń tych cudzoziemiec nie mógł przewidzieć w dniu składania wniosku o wizę i były one niezależne od jego woli;
  • -okoliczności nie powinny wskazywać, że powód pobytu cudzoziemca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany;
  • -nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej,

  Opłata skarbowa za przedłużenie wizy krajowej wynosi : 406 PLN

  Wizę (krajową lub Schengen) można przedłużyć tylko raz

  Decyzja wydawana jest co najmniej 3 dni od dnia złożenia wniosku, wojewoda ma obowiązek wydać decyzję przed upływem terminu w którym ważność wizy upływa co oznacza, że cudzoziemiec powinien złożyć wniosek najpóźniej 3 dni przed upływem ważności wizy.
 • Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

  Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach obcokrajowiec może ubiegać się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce, jeżeli wykaże, iż ma przesłanki do pozostawania na terytorium RP dłużej, niż 3 miesiące. Uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wiąże się z otrzymaniem karty pobytu (zwykle na okres roku). Stanowi ona dla cudzoziemca wymierną korzyść, gdyż w okresie jej ważności wraz z paszportem daje możliwość wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez konieczności uzyskiwania wiz, a na terenie Polski pozwala na swobodne podróżowanie.

  Podstawowe przesłanki do ubiegania się o ww. zezwolenie:

  • Małżeństwo z obywatelem RP;
  • Praca w Polsce;
  • Prowadzenie działalności gospodarczej;
  • Studiowanie bądź nauka;
  • Łączenie z rodziną legalnie przebywającą w Polsce
  • Działalność artystyczna na taranie RP
  • Inne okoliczności

  Terminy do składania wniosku na osiedlenie na czas oznaczony

  Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek najpóźniej 45 dni przed końcem ważności wizy.
 • Kto może ubiegać się o zezwolenie na osiedlenie się?

  Zezwolenie na osiedlenie się jest wydawane:

  • Małoletnim dzieciom cudzoziemca urodzonym na terytorium RP, jeżeli jego rodzic przebywa na terenie RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się;
  • Małżonkowi obywatela RP, który pozostaje z nim w związku małżeńskim od 3 lat, a w Polsce przebywa nieprzerwanie* co najmniej 2 lata.;
  • Dziecku obywatela polskiego pozostającemu pod jego władzą rodzicielską.


  Prawo do ubiegania się o zezwolenie na osiedlenie się przysługuje także osobom ze statusem uchodźcy oraz posiadającym zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


  Osoby ze statusem uchodźcy lub z przyznaną ochroną uzupełniającą powinny przebywać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nieprzerwanie* i bezpośrednio przed złożeniem wniosku co najmniej 5 lat.
  Osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany powinny przebywać na terytorium RP nieprzerwanie* i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przez 10 lat.

  Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem
  statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany udzielonej w związku z rozpatrzeniem wniosku o
  nadanie statusu uchodźcy zalicza się do okresu nieprzerwanego* pobytu także okres pobytu w czasie postępowania o nadanie statusu uchodźcy, choćby cudzoziemiec byt w tym okresie umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie w celu wydalenia.

  Na jaki czas jest wydawane zezwolenie na osiedlenie się ?

  Zezwolenie na osiedlenie się jest wydawane na czas nieoznaczony.

  Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na osiedlenie się wydaje się kartę stałego pobytu, która podlega wymianie co 10 lat. (wymiana karty nie oznacza ponownego wszczęcia postępowania o przyznanie zgody na osiedlenie się, oznacza jedynie wymianę samego dokumentu – karty stałego pobytu – który jest podstawą legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium RP.

  Zezwolenie na osiedlenie się wygasa w przypadku zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

  Dlaczego warto ubiegać się o zezwolenie na osiedlenie się?

  Jeżeli cudzoziemiec uzyska taką zgodę, nie musi się ubiegać o zezwolenie na pracę. Cudzoziemiec może swobodnie podróżować i przebywać po obszarze państw należących do strefy Schengen przez okres nie przekraczający 3 miesięcy o ile jednocześnie spełnione są ogólne warunki pobytu.

  Jak długo trwa procedura przyznania zezwolenia na osiedlenie się?

  Postępowanie w sprawie zezwolenia na osiedlenie się powinno zakończyć się nie później niż 3 miesiące od złożenia wniosku przez cudzoziemca, a w postępowaniu odwoławczym nie dłużej niż 2 miesiące.
  WAŻNE : Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek podczas legalnego pobytu na terytorium RP.
  *Nieprzerwany pobyt oznacza, że cudzoziemiec nie powinien przebywać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej przez czas dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku i nie dłuższy niż 10 miesięcy łącznie w ciągu całego czasu pobytu, będącego podstawą ubiegania się o zezwolenie na osiedlenie.  Do czasu spędzonego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej nie zalicza się czasu:

  •  w którym cudzoziemiec przebywał za granicą w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy na podstawie umowy zawartej z pracodawcą mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • towarzyszy małżonkowi, który przebywa za granicą w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczącemu pracę na podstawie umowy zawartej z pracodawcą mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • przebywał na granicą w związku z leczeniem.

 • Kto jest uprawniony do otrzymania zezwolenia na pobyt rezydenta UE?


  Cudzoziemiec, który :


  1.)Przebywał legalnie i nieprzerwanie* na terytorium RP co najmniej przez okres 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku

  2.)Posiada regularne i stabilne źródło dochodu.

  Na czas w którym cudzoziemiec przebywał na terenie RP na podstawie

  • Wizy wydanej z związku z odbywaniem studiów lub szkolenia zawodowego;
  • Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydanego w związku z odbywaniem studiów stacjonarnych lub szkolenia zawodowego, kontynuowaniem studiów stacjonarnych zalicza się połowę tego okresu.

   


  Dlaczego warto ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta UE?


  Cudzoziemiec przebywający na terytorium RP na podstawie zezwolenie na pobyt rezydenta UE nie musi ubiegać się o zezwolenie, jeżeli chce podjąć pracę. Może podróżować i przebywać na terytorium państw należących do strefy Schengen. Cudzoziemiec może przebywać na terytorium państw strefy Schengen przez czas dłuższy niż 3 miesiące po spełnieniu określonych warunków.


  Kiedy należy złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta UE?


  Wniosek powinno się złożyć najpóźniej 3 miesiące przed końcem pobytu określonego w dokumencie uprawniającym do pobytu na terytorium RP.


   

  *Nieprzerwany pobyt oznacza, że cudzoziemiec nie powinien przebywać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej przez czas dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku i nie dłuższy niż 10 miesięcy łącznie w ciągu całego czasu pobytu, będącego podstawą ubiegania się o zezwolenie na osiedlenie.


  Do czasu spędzonego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej nie zalicza się czasu:

  • W którym cudzoziemiec przebywał za granicą w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy na podstawie umowy zawartej z pracodawcą mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • Towarzyszy małżonkowi, który przebywa za granicą w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczącemu pracę na podstawie umowy zawartej z pracodawcą mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • Przebywał na granicą w związku z leczeniem.


© 2013 Work Family | RSS