• english flag English
  • polish flag Polish

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach obcokrajowiec może ubiegać się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce, jeżeli wykaże, iż ma przesłanki do pozostawania na terytorium RP dłużej, niż 3 miesiące. Uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wiąże się z otrzymaniem karty pobytu (zwykle na okres roku). Stanowi ona dla cudzoziemca wymierną korzyść, gdyż w okresie jej ważności wraz z paszportem daje możliwość wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez konieczności uzyskiwania wiz, a na terenie Polski pozwala na swobodne podróżowanie.

Podstawowe przesłanki do ubiegania się o ww. zezwolenie:

  • Małżeństwo z obywatelem RP;
  • Praca w Polsce;
  • Prowadzenie działalności gospodarczej;
  • Studiowanie bądź nauka;
  • Łączenie z rodziną legalnie przebywającą w Polsce
  • Działalność artystyczna na taranie RP
  • Inne okoliczności

 

Terminy do składania wniosku na osiedlenie na czas oznaczony

Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek najpóźniej 45 dni przed końcem ważności wizy.

© 2013 Work Family | RSS