• english flag English
  • polish flag Polish

Nadanie obywatelstwa

Nadanie obywatelstwa

Obywatelstwo może być nadane cudzoziemcowi również przez prezydenta. W tym przypadku Prezydent nie bada, czy cudzoziemiec spełnia określone warunki, takie jak długość pobytu itd. To, czy obywatelstwo zostanie nadane zależy jedynie od woli prezydenta.
Nadanie obywatelstwa obojgu rodzicom obejmuje również dzieci cudzoziemca pozostające pod jego władzą rodzicielską w przypadku jeżeli nie ukończyły one 16 roku życia. Jeżeli dzieci cudzoziemca ukończyły 16 rok życia muszą one wyrazić zgodę na nabycie obywatelstwa polskiego. W przypadku jeżeli obywatelstwo jest nadane tylko jednemu z rodziców, dziecko nabywa to obywatelstwo w przypadku jeżeli drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli drugie z rodziców wyraziło zgodę na nabycie obywatelstwa polskiego przez drugiego z rodziców.

© 2013 Work Family | RSS