• english flag English
  • polish flag Polish

Zezwolenie na osiedlenie się

Kto może ubiegać się o zezwolenie na osiedlenie się?

Zezwolenie na osiedlenie się jest wydawane:

  • Małoletnim dzieciom cudzoziemca urodzonym na terytorium RP, jeżeli jego rodzic przebywa na terenie RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się;
  • Małżonkowi obywatela RP, który pozostaje z nim w związku małżeńskim od 3 lat, a w Polsce przebywa nieprzerwanie* co najmniej 2 lata.;
  • Dziecku obywatela polskiego pozostającemu pod jego władzą rodzicielską.Prawo do ubiegania się o zezwolenie na osiedlenie się przysługuje także osobom ze statusem uchodźcy oraz posiadającym zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


Osoby ze statusem uchodźcy lub z przyznaną ochroną uzupełniającą powinny przebywać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nieprzerwanie* i bezpośrednio przed złożeniem wniosku co najmniej 5 lat.
Osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany powinny przebywać na terytorium RP nieprzerwanie* i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przez 10 lat.

Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem
statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany udzielonej w związku z rozpatrzeniem wniosku o
nadanie statusu uchodźcy zalicza się do okresu nieprzerwanego* pobytu także okres pobytu w czasie postępowania o nadanie statusu uchodźcy, choćby cudzoziemiec byt w tym okresie umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie w celu wydalenia.

Na jaki czas jest wydawane zezwolenie na osiedlenie się ?

Zezwolenie na osiedlenie się jest wydawane na czas nieoznaczony.

Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na osiedlenie się wydaje się kartę stałego pobytu, która podlega wymianie co 10 lat. (wymiana karty nie oznacza ponownego wszczęcia postępowania o przyznanie zgody na osiedlenie się, oznacza jedynie wymianę samego dokumentu – karty stałego pobytu – który jest podstawą legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium RP.

Zezwolenie na osiedlenie się wygasa w przypadku zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Dlaczego warto ubiegać się o zezwolenie na osiedlenie się?

Jeżeli cudzoziemiec uzyska taką zgodę, nie musi się ubiegać o zezwolenie na pracę. Cudzoziemiec może swobodnie podróżować i przebywać po obszarze państw należących do strefy Schengen przez okres nie przekraczający 3 miesięcy o ile jednocześnie spełnione są ogólne warunki pobytu.

Jak długo trwa procedura przyznania zezwolenia na osiedlenie się?

Postępowanie w sprawie zezwolenia na osiedlenie się powinno zakończyć się nie później niż 3 miesiące od złożenia wniosku przez cudzoziemca, a w postępowaniu odwoławczym nie dłużej niż 2 miesiące.

WAŻNE : Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek podczas legalnego pobytu na terytorium RP.

*Nieprzerwany pobyt oznacza, że cudzoziemiec nie powinien przebywać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej przez czas dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku i nie dłuższy niż 10 miesięcy łącznie w ciągu całego czasu pobytu, będącego podstawą ubiegania się o zezwolenie na osiedlenie.Do czasu spędzonego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej nie zalicza się czasu:

  •  w którym cudzoziemiec przebywał za granicą w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy na podstawie umowy zawartej z pracodawcą mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • towarzyszy małżonkowi, który przebywa za granicą w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczącemu pracę na podstawie umowy zawartej z pracodawcą mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • przebywał na granicą w związku z leczeniem.

© 2013 Work Family | RSS